Algemene voorwaarden

Welkom bij MIRRELL! Wij hopen dat je met veel plezier online bij ons shopt. Om je shopervaring zo goed en makkelijk mogelijk te laten verlopen, hebben wij een aantal algemene voorwaarden.

In deze algemene voorwaarden lees je onder welke voorwaarden je producten bij MIRRELL kunt kopen. Heb je vragen over (onderdelen) van deze voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op via info@mirrell.nl
Let op: deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op consumenten. Wanneer je geen consument bent maar wel geïnteresseerd in een samenwerking met ons, dan kun je contact met ons opnemen via bovengenoemde contactgegevens.

MIRRELL is gevestigd aan de Daalakkersweg 10.22H, 5641 JA in Eindhoven en als eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 72756209. MIRRELL beheert een online shop met bloemen en aanvullende producten zoals vazen en gift cards.


ARTIKEL 1 - BEGRIPPEN

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
‘MIRRELL’: de verkoper van de producten en hiermee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

‘Consument’: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere klant), die met MIRRELL een overeenkomst sluit of wenst te sluiten.

‘Zakelijke koper’: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon die met MIRRELL een overeenkomst wenst te sluiten.

‘Webshop’: de website van MIRRELL te bereiken via: https://mirrell.nl/

‘Schriftelijk’: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.


ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en facturen van MIRRELL en de levering van producten door of namens MIRRELL.

2. Wanneer je akkoord gaat met het aanbod van MIRRELL, gaan we ervan uit dat je bekend bent met deze algemene voorwaarden en akkoord bent met de inhoud ervan. Wanneer je een product bestelt in de webshop, wordt vooraf aangegeven dat je daarmee ook verklaart dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

3. Eventueel door jou gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de overeenkomst.

4. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze uitdrukkelijk en schriftelijk door MIRRELL zijn geaccepteerd.

5. MIRRELL kan deze algemene voorwaarden wijzigen. In het aanbod wordt altijd naar de laatste versie van de algemene voorwaarden verwezen.

6. Wanneer één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken (ongeldig blijken) dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen dan in onderling overleg een nieuwe afspraak maken die qua strekking en doel zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling.

7. In het geval de inhoud van deze algemene voorwaarden in strijd is met een tussen partijen gesloten overeenkomst, dan gaat de overeenkomst voor op deze algemene voorwaarden.


ARTIKEL 3 - AANBOD

8. Een aanbod is vrijblijvend. Dit betekent dat MIRRELL het aanbod kan wijzigen. Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of in het geval er voorwaarden verbonden zijn aan het aanbod, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

9. Alle genoemde prijzen zijn exclusief bezorgkosten, tenzij anders aangegeven. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

10. De in de webshop getoonde afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

11. MIRRELL gaat ervan uit dat de gegevens die jij aan MIRRELL verstrekt, juist, volledig en actueel zijn.

12. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de producten die in het aanbod zijn omschreven.

13. MIRRELL is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod en programmeer en/of typefouten op de website of social mediakanalen van MIRRELL. Dit betekent dat MIRRELL in dat geval niet verplicht is het product tegen de foutieve prijs te leveren.

14. Wanneer de termijn voor een actie, aanbieding of kortingscode is verstreken, kan MIRRELL niet meer gehouden worden aan het actietarief en de actievoorwaarden van dat aanbod. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.


ARTIKEL 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. De website van MIRRELL bevat een webshop waarin fysieke producten op afstand gekocht kunnen worden.

2. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat jij akkoord gaat met het aanbod van MIRRELL door het product van jouw keuze in de webshop aan te geven, de bestelling af te ronden en te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

3. Partijen gaan ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van e-mail, telefoon en/of tekstberichten.

4. MIRRELL treft passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van data te beveiligen en zorgt voor een veilige web omgeving.

5. MIRRELL staat ervoor in dat producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van aankoop bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

6. De producten die MIRRELL aanbiedt, hebben de eigenschappen die MIRRELL in het aanbod kenbaar heeft gemaakt.

7. MIRRELL zal geaccepteerde bestellingen binnen dertig (30) kalenderdagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Bezorging is mogelijk op de aangegeven bezorgdagen en tijden. Deze dagen en tijden zijn indicatief wat betekent dat er door onvoorziene omstandigheden, overmacht of feestdagen door MIRRELL afgeweken kan worden van de dag of het tijdstip. In het geval de bezorging vertraging ondervindt, ontvang je hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht.

8. Producten worden een extern vervoersbedrijf geleverd op het adres dat je aan MIRRELL kenbaar hebt gemaakt. In geval een verkeerd adres wordt opgegeven, zijn de kosten voor het niet ontvangen product voor jouw rekening.

9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gaat over op jou vanaf het moment van bezorging bij jou of een door jou aangewezen derde.

10. Bezorging is mogelijk in Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden.


ARTIKEL 5 – RECHT VAN ONTBINDING (HERROEPINGSRECHT)

1. Een consument heeft bij een koop op afstand een wettelijk recht van ontbinding (herroepingsrecht). Dit betekent dat de consument de koop van vazen en accessoires binnen veertien kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgaaf van redenen, kan ontbinden. Wanneer een bestelling uit meerdere producten bestaat, gaat de bedenktijd in op de dag dat de consument het laatste product uit de bestelling heeft ontvangen.

2. Het wettelijke recht van ontbinding geldt niet voor zakelijke kopers.

3. Wanneer de consument gebruik wil maken van het wettelijke recht van ontbinding, dient de consument contact op te nemen met MIRRELL of het Modelformulier herroeping in te vullen. De consument zal het product binnen veertien kalenderdagen na ontbinding van de koop, retourneren. De retourkosten komen hierbij voor rekening van de consument.

4. Tijdens de bedenktijd mag de consument het product uitpakken met als doel de aard en de kenmerken van het product vast te stellen op een manier zoals de consument dit in een fysieke winkel ook zou doen. De consument gaat hierbij zorgvuldig om met het product. Wanneer er waardevermindering optreedt tijdens de bedenktijd, dan is de consument hiervoor aansprakelijk.

5. Het risico en de bewijslast voor het juist én op tijd uitoefenen van het wettelijke recht van ontbinding, ligt bij de consument.

6. Na ontvangst van de retourzending, ontvangt de consument een bevestiging en zal het aankoopbedrag binnen veertien kalenderdagen teruggestort worden.


ARTIKEL 6 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

1. Je dient het product (vazen en andere accessoires) bij levering te controleren op kwaliteit, zichtbare schade en eigenschappen of gebreken. Wanneer er onverhoopt iets mis blijkt bij de levering van het product, dien je dit zonder onnodige vertraging bij MIRRELL te melden.

2. Voor ingebruikname van een product, bijvoorbeeld het vullen van een vaas met water, raden we je aan het product te controleren op onvolkomenheden zoals barsten, breuken en lekkages.

3. Je bent verplicht de bijgeleverde product- en/of gebruiksvoorschriften van het product na te leven en het product te gebruiken waarvoor het bedoeld is. Schade die ontstaat door het niet naleven van deze voorschriften of anders gebruik, is niet voor rekening van MIRRELL.

4. Op alle door MIRRELL aangeboden producten, is de wettelijke garantie van toepassing.

5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn geldt voor vorderingen tot schadevergoeding die verband houden met deze algemene voorwaarden een verjaringstermijn van twaalf maanden.

6. MIRRELL is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door onvoorziene omstandigheden of overmacht. Van overmacht is naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie sprake bij ziekte, werkstaking, brand, uitval of storingen, extreme weersomstandigheden, transportproblemen, niet of gebrekkige levering van leveranciers van MIRRELL, pandemieën en overheidsoptreden.

7. MIRRELL is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld van MIRRELL. Onder directe schade valt in ieder geval niet: gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen, schade aan het imago, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

8. De consument is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van een veilig wachtwoord voor een MIRRELL account en zal zorgvuldig omgaan met de inloggegevens van het account. Dit betekent dat inloggegevens niet met derden gedeeld mogen worden.


ARTIKEL 7 – PRIJZEN EN BETALING

1. Webshop aankopen dienen te worden betaald via een geautomatiseerd betaalsysteem direct na afronding van de bestelling. Betalen kan via de door MIRRELL aangewezen betaalopties.

2. Je ontvangt de betaalbevestiging automatisch per e-mail.

3. MIRRELL blijft eigenaar van de geleverde producten totdat je aan je betalingsverplichting hebt voldaan.

4. MIRRELL heeft het recht haar prijzen te wijzigen. Actuele prijzen worden altijd in het aanbod in de webshop getoond.

5. In het geval niet aan een betalingsverplichting wordt voldaan, wordt een eenmalige betalingsherinnering gestuurd. Deze betalingsherinnering wordt elektronisch verstuurd naar het door jou opgegeven e-mailadres. Blijft na versturen van de betalingsherinnering ook dan de betaling uit, dan ben je van rechtswege in verzuim en zal er wettelijke rente worden berekend over het verschuldigde bedrag. Ook heeft MIRRELL het recht de wettelijk bepaalde incassokosten in rekening te brengen.


ARTIKEL 8 – GIFT CARDS EN KORTINGSCODES

1. Een MIRRELL gift card heeft een geldigheid van twee jaar na aanschafdatum, zoals aangegeven op de website.

2. Het is niet mogelijk een gift card of kortingscode in te wisselen voor contanten.

3. Kredieten of kortingscodes kunnen niet gebruikt worden om een gift card te kopen.

4. De kortingscodes van MIRRELL mogen niet gebruikt worden voor eigen commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor MIRRELL de kortingscodes heeft uitgegeven.

5. Het is niet toegestaan persoonlijke kortingscodes te delen met derden.

6. MIRRELL kan niet gehouden worden aan het kortingscode tarief, als de kortingscode verlopen is.

7. Wanneer een kortingscode in strijd met deze algemene voorwaarden wordt gebruikt of als dit wordt geprobeerd, heeft MIRRELL het recht de kortingscodes ongeldig te verklaren.


ARTIKEL 9 – KLACHTEN

1. Wanneer je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst of niet tevreden bent over een product van MIRRELL, kun je de gebreken of je klacht binnen bekwame tijd nadat je klacht is ontstaan, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk melden bij MIRRELL. Wanneer je een klacht hebt over de kwaliteit van bloemen, dan ontvangen we hiervan graag per e-mail een foto.

2. MIRRELL zal zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.

3. Voor consumenten die een klacht hebben over een aankoop in de webshop, is er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Europese Commissie via het ODR platform.

4. Het indienen van een klacht, schort je betalingsverplichting niet op.


ARTIKEL 10 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom die rusten op teksten, afbeeldingen, logo’s, (beeld)merken, (handels)namen en video’s die getoond worden op de website of op de social mediakanalen van MIRRELL rusten uitsluitend bij MIRRELL of bij een door MIRRELL ingeschakelde derde en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van MIRRELL worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.

2. Wanneer in strijd wordt gehandeld met dit artikel, heeft MIRRELL het recht haar schade op de consument te verhalen.


ARTIKEL 11 – PRIVACY

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van MIRRELL van toepassing. Ons privacy beleid vind je hier. MIRRELL zal de door jou verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacy- en cookieverklaring.


ARTIKEL 12 – DISCLAIMER

MIRRELL heeft de grootst mogelijke zorg besteedt aan het plaatsen van content op deze website. Desondanks kan het gebeuren dat informatie op deze website onjuist, onvolledig of niet meer actueel is. MIRRELL heeft het recht de content op deze website te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.

MIRRELL kan niet garanderen dat de website te allen tijde bereikbaar en beschikbaar is. Hiervoor is MIRRELL afhankelijk van externe partijen.

Sommige links op deze website leiden naar websites buiten het domein van MIRRELL. MIRRELL heeft deze links enkel ter informatie voor de websitebezoeker opgenomen en kan niet instaan voor de inhoud, kwaliteit en het functioneren ervan.

Wanneer je van mening bent dat onze website of een link naar een andere website, informatie bevat die onrechtmatig, onjuist of onvolledig is, kun je contact met ons opnemen via info@mirrell.nl. MIRRELL zal dan beoordelen of de content daadwerkelijk onrechtmatig is en zal, indien nodig, de content aanpassen of (tijdelijk) buiten gebruik stellen. Wanneer je verzoek ziet op content van websites waar wij op onze website naar verwijzen, zal MIRRELL contact opnemen met de gebruiker van die website en jouw verzoek doorgeven. MIRRELL zal de content slechts (tijdelijk) buiten gebruik stellen als MIRRELL vaststelt dat de content inderdaad onrechtmatig en/of in strijd is met wetgeving en dit zo ernstig is dat het (tijdelijk) buiten gebruik stellen van de content gerechtvaardigd is.

Voor vragen en/of toestemming voor het overnemen of vermenigvuldigen van (gedeelten) van deze website, kun je contact opnemen via info@mirrell.nl


ARTIKEL 13 – TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1. Op alle door MIRRELL gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen geschillen altijd eerst gezamenlijk proberen op te lossen. Lukt dat niet, dan worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, tenzij de wet dwingend anders bepaalt.